AMAÇLAR

 • Ulusal ve uluslararası kara, deniz ve demiryolları ile araç taşımacılığı ve lojistik hizmet üretimi konusunun ülkemizde geliştirilmesini sağlamak için bilimsel, teknik araştırmalar ve sonuç odaklı çalışmalarda bulunmak, 
 • Sektörünün faaliyet konularında mevcut veya çıkabilecek olası aksaklıkları önceden tespit edip, giderilmesi hususunda ilgili merciler ve diğer Dernekler ile işbirliğinde bulunmak, konunun takipçisi olmak ve objektif çözümler üretmek, 
 • Otomotiv sektöründe artan iş hacmini büyütmek, bu çerçevede sektörünün mevcut ve olası sorunlarına çözüm getirmek, yine bu amaçla öncüsü olduğu sektörü her konuda bilgilendirmek için ‘ar-ge’ ünitesi oluşturmak,
 • Başta Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde; sektörünü ilgilendiren konularda girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde mesleki fayda ve yeknesaklığı temin amacıyla uygulamalara yardımcı olmak,
 • Uluslararası, bölgesel ve dernekler arası güç birlikleri ve stratejik ortaklıklar kurarak, kendi sahası ile ilgili konularda, hakem görevi ifa etmek,
 • Uluslararası kara, hava, deniz, ve demiryolu taşımacılığı ile ilgili dış dünyadaki kuruluşların çalışmalarını takip ve bu sahadaki gelişmelerin ülke yararına olanlarını tespit ve tercih etmek,
 • Tüm çağdaş ve teknolojik gelişmeleri ülkemizde uygulanabilir hale getirici tedbirler almak,
 • Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurmak ve bu makamlar karşısında sektörü temsil etmek,
 • Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek, ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Uluslararası sektörel entegrasyonu, özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu sağlamak ve bölgesel, yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler üretmek ve geliştirmek,
 • Yukarıdakiler muvacehesinde , Arlod (Araç Lojistikçileri Derneği) ulusal ve uluslararası ölçekte önder ve örnek kuruluş olmayı hedefleyen, mesleki bir sivil toplum kuruluşu modeli oluşturmak amacı ile kurulmuştur.