Geçici İhraç İzni Kapsamında Yurtdışına Çıkacak Taşıtlar İçin İzin Başvurusu

Geçici İhraç İzni Kapsamında Yurtdışına Çıkacak Taşıtlar İçin İzin Başvurusu
(ARLOD) Okunma Sayısı : 2727

01.05.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

1.Geçici ihraç kapsamında yurtdışına gönderilecek taşıtların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilen yetki belgelerinden birine kayıtlı olması

2.Ekonomi Bakanlığı'ndan bu konuda alınmış geçici ihraç izninin veya taşıt plakası/plakalarını (veya şase/motor numaralarını), geçici ihraç ifadesini ve geçici ihraç izin süresini gösteren Gümrük Beyannamesinin olması,

3.Çıkış yapacak taşıtlar için Ekonomi Bakanlığı'ndan önceden alınmış olan iznin başvuru sahibine ait olmayan taşıtlar olması halinde; taşıt sahiplerinden ve kayıtlı olduğu yetki belgesi gerçek ve tüzel kişilerden taşıtın belirtilen sürelerde yurtdışına çıkış ve yurda dönüşüne izin verildiğine dair alınmış noter onaylı muvafakatnamenin olması,

4.Geçici ihraca tabi taşıtlar için sadece yurtdışına çıkış izni düzenlenmesi, dönüşlerinde ise yetki belgesi kaydının kontrol edilmesini müteakip yurda giriş izni verilmesi,

5.Geçici ihraç süresi 90 günden az olan taşıtların kayıtlı oldukları yetki belgelerinden düşüm işleminin yapılmaması,

6.Geçici ihraç süresi 90 günden az olan taşıtların belirlenen süre içerisinde yurda dönüş yapmamaları halinde 91 nci günde kayıtlı bulundukları yetki belgesinden düşüm işleminin otomatik olarak U-Net otomasyon sistemince yapılmasının sağlanması; düşüm işlemi yapılan bu taşıtların yurda girişlerinin, yetki belgelerinden birine yeniden kayıt yapılması veya 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 nci maddesine aykırılıktan dolayı aynı Kanunun 26 ncı maddesinin (a) fıkrasında belirtilen idari para cezasının uygulanması halinde mümkün olması,

7.Geçici ihraç süresi 90 günden fazla olan taşıtların kayıtlı oldukları yetki belgelerinden re'sen düşüm işlemlerinin yapılması ve varsa asgari kapasite şartını kaybedecek şekilde düşümü yapılan taşıtlar için yetki belgesi sahibinin geçici ihraç müracaatının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılmış "bildirim" kabul edilmesi,

8.Re'sen düşümler sonucu Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde öngörülen asgari kapasitenin altına düşülmesi ve asgari kapasitenin 90 gün içinde tamamlanmaması halinde aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre işlem yapılması,

Buna göre; geçici ihraç kapsamında taşıtlarını yurtdışına gönderecek firmalar 01.05.2013 tarihi itibariyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına izin başvurusunda bulunurken aşağıdaki evrakları ibraz edecektir:

•Firmayı, temsile yetkili kişi/kişilere ait imza sirküleri,

•Dilekçe ( izin süresi, çıkış tarihi, çıkış yapacağı sınır kapısı belirtilecek)

•Taşıt Listesi, ( taşıt cinsi, modeli, tescil no belirtilecek)

•Taşıt Ruhsat Fotokopileri,

•Taşıtın Araç Muayene İstasyonlarında yapılmış geçerli bir muayenesinin olması,

•Taşıt sahiplerinden ve kayıtlı olduğu yetki belgesi gerçek ve tüzel kişilerden taşıtın belirtilen sürelerde yurtdışına çıkış ve yurda dönüşüne izin verildiğine dair alınmış noter onaylı muvafakatnameleri,

•Ruhsatlarında rehin şerhi bulunan taşıtların çıkış yapabileceğine ilişkin rehin şerhi bulunan kurum/kuruluşların muvafakkatnamesi,

•Ekonomi Bakanlığı'ndan bu konuda alınmış geçici ihraç izninin veya taşıt plakası/plakalarını (veya şase/motor numaralarını), geçici ihraç ifadesini ve geçici ihraç izin süresini gösteren Gümrük Beyannamesi,