"2011 / KUGM- 02 / Araç Muayene" nolu Genelge Yayınlanmıştır.

"2011 / KUGM- 02 / Araç Muayene" nolu Genelge Yayınlanmıştır.
(ARLOD) Okunma Sayısı : 2447

12/11/2010 tarih ve 27757 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 401 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği gibi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretlerin, Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen araç muayene hizmetleri karşılığı alınacak ücretler (Tablo-1), İdari Para Cezaları (Tablo-2), Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen araç muayene geçici işletme ve işletme yetki belgesi ücretleri ileyola elverişlilik muayene yetki belgesi alma veya yenileme ücretleri (Tablo-3); 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2010 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.