"2011/KUGM- 01 / GENEL" nolu Genelge Yayınlanmıştır.

"2011/KUGM- 01 / GENEL" nolu Genelge Yayınlanmıştır.
(ARLOD) Okunma Sayısı : 2409

12/11/2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 401 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği gibi, Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, aynı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1), KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2), KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri (EK-3); 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2010 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış olup, ücret listesi haberin ekinde yer almaktadır.